FAQ

 • Hyppige spørgsmål til supporten

   


  En hel aktuel liste over de hyppigste spørgsmål finder du på
  MedWins hjemmeside (dette link kræver 6-cifret login + 4-cifret adgangskode, som du har fået af EGDatainform)


  Hvordan ændres en ydelse?
  Gå ind under Kartoteker-->Vedligeholdelse-->Kartoteker-->Honorarkartotek-->Honorartabel. Find den ønskede gruppe ved at klikke på "fald ned pilen". Klik i det felt der skal ændres (tekst eller beløb). Når ændringen er foretaget klikkes på en af ydelserne ovenover, så markøren flyttes væk fra den ændrede ydelse. Klik på for at afslutte og gemme ændringen.


  Hvordan oprettes udlændinge?
  Behandling af udlændinge i MedWin. Der skelnes mellem to typer af udlændinge: 1) Såkaldte EU-borgere, som kan afregnes med sygesikringen, og 2) Udlændinge, der skal betale selv. EU-Borgere (og indbyggere i nordiske lande): Patienterne oprettes med et cpr-nr 4xxxxx-0yyy, hvor xxxxx er fem valgfrie cifre (det kunne f.eks. være en del af fødselsdatoen) og yyy er den tre-cifrede nationalitetskode. Første ciffer er altid 4 og 7. ciffer skal være nul. Sygesikringsgruppen skal være 1. For at finde nationalkoden brug MedWin hjælpen "F1" . Når man har oprettet en patient med cpr-nr 4xxxxx-0yyy, får man adgang til felterne L.kode og Føds. dato på patientkortet. Her skal man, hvis der skal sendes EDI-recepter på patienten, indtaste patientens fødselsdato og landekoden fra ISO 3166 standarden. (Det skal være den kode, der består af tre bogstaver.) Hvis man ikke påtænker at sende elektroniske recepter på patienten, er det ikke nødvendigt at udfylde disse felter. Når patienten er oprettet, skrives regninger, recepter, journaler m.m. på normal vis. Systemet vil automatisk foreslå ydelse 2401 på regningen i forbindelse med en konsultation. Ved sygesikringsafregning ændres cpr-nummeret automatisk til 400000-0yyy, hvor yyy fortsat er nationalitetskoden. Dvs. i afregningsfilen, der sendes til sygesikringen, står patienten med dette cpr-nr. Patienten har stadig det oprindelige cpr-nr i MedWin. Dette betyder, at hvis man f.eks. har flere tyske patienter, kan de oprettes med hver sit navn og adresse, journal m.m. under forskellige cpr-numre i MedWin og alligevel afregnes på det cpr-nr, som sygesikringen forlanger for tyskere, nemlig 400000-0391. Andre udlændinge: Patienten oprettes med fødselsdato i de første 6 cifre af cpr-nummeret. 7. ciffer skal være en bindestreg, og de sidste tre cifre er valgfrie, dog bør det sidste ciffer være lige for kvinder og ulige for mænd. Sygesikringsgruppen skal være 3. Der kan ikke sendes elektroniske recepter på et sådant cpr-nr, så evt. recepter må udskrives på papir. Regninger skal også udskrives, da der skal afregnes med personen selv (eller evt. Røde Kors eller lign.) Sygesikringsafregningen medtager ikke gruppe 3 regninger.


  Når der skal sendes EDI kommer edi controlleren med en Run-time error 9 fejl.
  Det kan skyldes, at der er lavet et svarbrev, uden kontakter. Da der skal være kontakter på alle svarbreve kommer Edi controlleren med en fejlmeddelelse. Løsningen er at gå ind i EDI-->Svarbrevsoversigt og se hvilke godkendte svarbreve der er. Det er muligt at dobbeltklikke på et svarbrev i listen, så kommer man ind i det enkelte svarbrev. Der kan så sættes en kontakt på, eller svarbrevet kan slettes.


  Hvorfor er det ikke muligt at se alle oprettede lægeinitialer i medicinskemaet? Der skal være lokationsnummer og adresse på initialet i initialkartoteket.


  Hvordan oprettes en ny læge eller sekretær i praksis?
  Lægen skal først oprettes i initialkartoteket. Opret den nye læge som initial under Kartoteker-->Initialkartotek, "Ny". Husk at Kategori skal være "Læge", hvis initialet skal benyttes i Dagsskemaet, Ydernr SKAL udfyldes, samt at udfylde cpr-nr og EDI (lokationsnummer), hvis vedkommende skal kunne udskrive narkopræparater og sende EDI-recepter. Udfyld de øvrige relevante oplysninger. Afslut med "OK".Nu skal initialet have adgang til funktionerne i MedWin. Gå ind under Arkiv-->Brugeropsætning. (For at kunne sætte initialet rigtigt op, skal man have åbnet MedWin med et initial, der er superbruger.) Marker det nye initial og vælg "Afkryds alle". Herved får det nye initial adgang til alle menupunkter i MedWin. Udfyld menuopsætningen som ønsket, påsæt kodeord (til brug ved åbning af MedWin) for initialet, afslut med "Opdater bruger" og "Luk". For at kunne afsætte tider på det nye initial, skal det sættes på dagsskemaet. Luk MedWin og gå ind igen med et initial, der er Superbruger. Vælg Arkiv-->Brugeropsætning. Marker det første af initialerne på listen, der benyttes til at åbne MedWin med. (Et initial, der benyttes til akutte tider, benyttes f.eks. ikke til at åbne systemet med.) Gå ned på linien Init. på dagsskema og find en tom plads. Vælg det nye lægeinitial ved hjælp af fald-ned-pilen og afslut med "Opdater bruger". Herefter markeres det næste initial, der benyttes til at åbne med, den nye læge sættes igen på under Init. på dagsskema, og der afsluttes med "Opdater bruger". Denne procedure gentages for samtlige initialer, der benyttes til åbning af MedWin, og som skal kunne se det nye lægeinitial på dagsskemaet. Når man kommer til det nyoprettede initial, bør samtlige initialer til dagsskema kontrolleres. Hvis standardtid for det nye initial ikke skal være 10 min., rettes denne også til. Afslut igen med "Opdater bruger" og "Luk". Bemærk: Hvis MedWin ikke har været lukket ned efter tildeling af menu rettigheder på et nyt initial, vil det nye initial ikke figurere på listen over initialer til dagsskema. Endvidere er det kun initialer oprettet under kategorien Læge, der kan sættes på dagsplanen. Husk også at opsætte udskrifter for det nye initial.


  Hvordan downloades Formularopdateringer?
  På MedWins hjemmeside, klikker du på Formularopdateringer ( i venstre side). Hvis der herunder ligger en vejledning til formulardateringen (filnavn.pdf), er det vigtigt denne udskrives inden selve formularopdateringen. Klik på Formularopdatering (under overskriften Filnavn) I dialogboksen Filoverførsel: Vælg Gem filen på disken. Klik OK. I dialogboksen Gem som: I linien Gem I, skal vælges den lokale disk (C: ). I det store felt nedenunder vises en oversigt over hvilke mapper der ligger på den lokale disk. Find den gule mappe der hedder MwUdpak, og dobbelt klikke på den, således dette hentes op i feltet Gem I. Klik på knappen Gem. Hvis Formularopdateringen har været downloaded og gemt her tidligere, vil du få besked om at filen findes i forvejen og om den skal erstattes. Dette besvares ved at klikke på knappen Ja. Når dialogboksen Overførsel er fuldført vises, klikkes på Luk. Herefter er formularopdateringen klar til indlæsning i MedWin, under Kartoteker --> Vedligeholdelse --> Kartoteker --> Formulardesign --> Import.


  Hvordan slettes et labsvar?
  Vælg laboratorieskemaet. For at rette i svarene så tryk på "Klinisk kemi". For at gøre resultaterne aktive i skemaet for klinisk kemi, så tryk på "Resultater" i nederste højre hjørne. Alle resultaterne kan nu ses på patienten. Det svar der skal slettes, markeres ved at pege yderst til venstre på den linie der skal slettes. Når der kommer en pil ud for svaret kan det slettes ved tryk på "DELETE".


  Laboratoriesvarene til de samme prøvetype ligger på flere linier, efter modtagelse af de nye IUPAC-koder?
  Disse prøver kan sammenlægges i det nye nummer, så de fremover kun vises på en linie.• Gå ind under Kartoteker-->Vedligeholdelse-->Kartoteker-->Laboratorieanalyser-->Klinisk Kemi-->Overførsel. Under "Overføres fra" vælges Laboratorie. (F.eks. SILK, AROS eller HILL). Indtast den kode/det prøvenummer der ønskes flyttet. Under "Overføres til" vælges Laboratorie. (F.eks. IUPC). Indtast den kode/prøvenummer der ønskes flyttet til. (Vær opmærksom at der skal være modtaget prøver med det nye prøvenummer). Klik på , og de indtastede koder flyttes ned i det store felt. Der kan indtastes flere koder inden overførslen startes, blot skal de alle være fra og til de samme laboratorier. Når indtastning er afsluttet klikkes på "Udfør".


  Hvad kan gøres hvis EDI- controlleren ikke kalder op?
  Hvis EDI controlleren ikke virker så prøv først at slukke og tænde for modemet og kald op igen bagefter. Hvis det ikke virker, skal MedWin Supporten have en kopi af den logfil som EDI controlleren danner, for at foretage en præcis diagnosticering af problemet. Logfilen findes på følgende måde: Luk MedWin ned og dobbeltklik på ikonet Denne computer på computerens skrivebord. Vælg det drev som MedWin ligger på (ofte F: drevet), dobbeltklik på mappen Dncom. Dobbeltklik på den fil der passer til dags dato. Formatet er følgende: Cm ååmmdd. F.eks vil filen fra den 22/3-2000 have navnet Cm000322. På menulinien vælges Filer-->Udskriv. Udskriften faxes til MedWin supporten. Hvis udskriften skal mailes, vedhæftes filen mailen.


  Hvordan importerer man en diskette med patientoplysninger fra en anden læge?
  I menulinien vælges Kartoteker-->Vedligeholdelse-->Kartoteker-->Patienter-->Import. I boksen "Import af patientfil (PLO format)" klikkes der på knappen "Gennemse". I billedet "Vælg importfil" vælges "3.5" diskettedrev (A:)". Det er nu muligt at se de filer der er gemt på disketten. Klik på den ønskede fil og vælg "Åbn". Tilbage i det næste billede vises den/de patienter filen indeholder. Klik på den ønskede patient og klik derefter "OK". Patienten bliver nu importeret.


  Hvorfor bliver markering til varig lidelse ikke overført til apoteket eller skrevet med ud på recepten? Når der ordineres et præparat der er berettiget til tilskud for varig lidelse, fremkommer et ekstra felt under feltet til Indikationen. Der skal sættes en markering, både i dette felt og i feltet "Varig lidelse" under Præp.Opl.Hvordan slettes en ydelse? Gå ind under Kartoteker-->Vedligeholdelse-->Kartoteker-->Honorarkartotek-->Honorartabel. Find den ønskede gruppe ved klik på "fald ned pilen". Klik på nummeret på den ydelse der skal slettes. Ydelsens nr. markeres. Klik på den sorte pilespids til venstre på linien og hele linien bliver dermed markeret. Trykke på "Delete" tasten på tastaturet. Ydelsen slettes. Klik på for at afslutte og gemme ændringen.


  Medicinfortegnelsen modtages nu på mail, hvad gør vi?
  Det er ikke nødvendigt at brugerne er ude af MedWin. I den modtagne mail dobbeltklikkes på den vedhæftede fil og vælg at gemme den på disken. Det næste skærmbillede hedder "Gem som". I feltet "Gem i" skal der stå "Medicin". Hvis der står andet, klikkes der på knappen med pil nedad, i bunden af feltet. Find drev C i den oversigt der kommer frem, og klik på linien, således det kommer til at stå i feltet. I det store felt nedenunder dobbeltklikkes på mappen "Medicin", så det kommer op i feltet. Klik herefter på knappen Gem. Nu bliver medicinfortegnelsen gemt på maskinen. Herefter skal den indlæses i MedWin. Gå ind under Kartoteker-->Vedligeholdelse-->Kartoteker-->Præparater-->Importer Den lille grønne. I skærmbilledet "Vælg Zip-fil" skal der nu angives hvor importen skal finde den fil vi downloadede til maskinen. I feltet "Søg i" skal der stå "Medicin". Hvis der står andet, klikkes der på knappen med pil nedad, i bunden af feltet. Find drev C i den oversigt der kommer frem, og klik på linien, således det kommer til at stå i feltet. I det store felt nedenuder dobbeltklikkes på mappen "Medicin", så det kommer op i feltet. I det store felt nedenunder klikkes på den aktuelle medicinfortegnelse. (F.eks. mdft0306.zip: mdft"årstal +ugenr".zip) og klik på Åbn. Nu startes indlæsning af medicinfortegnelsen i MedWin.


  Hvordan downloades og indlæses MedWin opdateringer?
  På MedWins hjemmeside klikker du på MedWin opdateringer (i venstre side). Hvis der herunder ligger en vejledning til programopdateringen (filnavn.pdf), er det vigtigt denne udskrives inden selve programopdateringen. Klik på den opdatering der ønskes downloaded. Kontrollere på datoen, om det er den ønskede opdatering. I dialogboksen Filoverførsel: Vælge Kør programmet fra dets nuværende placering. Klik OK Der fremkommer muligvis en advarsel: "Udgiveren kan ikke bestemmes på grund af problemerne nedenfor. Objektet, der skal bekræftes ukendt for tillidsudbyderen." Denne advarsel har ingen betydning. Klik Ja til at installere og køre opdateringen. I skærmbilledet WinZip Self-Extractor skal kontrolleres at: Der i linien Unzip To Folder: står C:\MWUdpak Der skal være sat fluebensmarkering i felterne Overwrite Files Without Prompting og When Done Unzipping Run:. Klik på Unzip. Herefter udpakkes filen automatisk og placeres i området C:\MWUdpak, på værtsmaskinen. Herefter starter opdateringen: Først tjekker opdateringsprogrammet om de berørte programmer har den krævede versin, om der er plads nok på disken og om det er første gang denne opdatering køres. Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt, er det ikke muligt at vælge knappen Start opdatering. Hvis forudsætningerne er opfyldt klikkes på Start opdatering. Hvis opdateringen gennemføres uden fejl, klik på Luk. Hvis der i proceduren opstår en fejl, afbrydes med opdateringen med en fejl. Denne fejl skal udskrives på printeren og faxes eller sendes til vores support.


  Hvordan bestilles en ny diskette til sygesikringen, hvis sygesikringen siger der er fejl på den gamle diskette?
  Gå ind i menupunktet Afregning --> Udskriv tidligere afregning. I menuboksen Udskriv tidligere afregninger er alle tidligere afregninger gemt. Filerne er gemt efter følgende format: Uååmmddk.kkk. En afregning fra d. 03.02.2000 kl 10.08 vil hedde U0002031.008. Dobbeltklik på den første fil fra den dag afregningen ikke fungerede. Derefter fremkommer en menubox med teksten Samleopgørelsen kopieret .Tryk "OK". Svar "JA" til at Kopiere disketten på ny. Indsæt en diskette i drev a: og svar "OK" til kopieringen.


  Der er tilsyneladende ingen filer på patientdisketten fra Sygesikringen?
  Der er blevet ændret i Sygesikringens udtræksprogram til patientdisketter. Derfor vil filen YYYYYY.NCD (YYYYYY er ydernr.) i nogle tilfælde nu kun hedde YYYYYY. Den kan ikke umiddelbart ses i import-programmet. Hvis man under Filtype vælger Alle filer (*.*), kan YYYYYY filen ses sammen med YYYYYY.NCF. Dobbeltklik på YYYYYY-filen hvorved indlæsningen igangsættes. YYYYYY.NCF er en hjælpefil, der IKKE skal indlæses! (Vi har foreløbig kendskab til at Viborg, Vejle og Fyns Amt har udsendt patientdisketter med YYYYYY filer istedet for YYYYYY.NCD filer. Vejle Amt har dog efterfølgende udsendt disketter med YYYYYY.NCD og YYYYYY.NCF. Man kan altså vælge, om man vil indlæse YYYYYY eller YYYYYY.NCD filen - det skulle give samme resultat.)


  Hvordan rettes procentsatsen i overenskomsttillægget ?
  Gå ind under Kartoteker-->Praksisoplysninger. Vælg fanebladet Standard. Procentsatsen står i højre side af billedet under midterlinien. Her indtastes den nye procentsats. Billedet lukkes ved at skifte til et andet program, f.eks. dagsplan.


  Hvordan kommer man i gang med at sende recepter, laboratorieprøver og henvisninger samt modtage laboratoriesvar og epikriser via EDI?
  Gå til Kartoteker --> Initialkartotek. Opret de apoteker, hospitalsafdelinger og eksterne læger der skal sendes til og modtages fra via EDI. Ved apoteker skal felterne "Lokationsnr.", "Adresse" og "Postnummer" udfyldes. Ved hospitalsafdelinger SKAL felterne "SKS-nr.:" og "Lokationsnr." udfyldes. Desuden anbefales det at indlæse den sidste nye lokationstabel for at sikre at oplysningerne vedr. modtagernes lokationsnumre og, for sygehusenes vedkommende, SKS-numrene er så opdaterede som muligt (Lokationstabellen kan downloades fra MedWins hjemmeside). Lokationstabellen på hjemmesiden opdateres i øjeblikket hver 14. dag, så det anbefales efterfølgende jævnligt at downloade og indlæse ny lokationstabel.


  Hvorfor er det ikke muligt at se alle oprettede apoteker i medicinskemaet?
  Det kræves, at der er lokationsnummer og adresse på apotekernes initial i initialkartoteket.


  Hvad betyder forkortelserne under Status i EDI-Controllerens oversigt?
  OK = Viser at meddelelsen er kørt fejlfrit ind i systemet OK + kv = meddelelsen er kørt fejlfrit ind i systemet og der er blevet sendt en kvittering til afsenderen. Afvis = Der er sendt kvittering til afsenderen, om at der er fejl i meddelelsen. Sendt = der er dannet meddelelse til at sende ud af systemet. Sen + kv = der er dannet en meddelelse til at sende ud af systemet og der er anmodet om at få en positiv kvittering tilbage. Negv = den afsendte meddelelse indeholder fejl Poskv = Den afsendte meddelelse er kommet ind i modtagerens system.


  Hvorfor er modtager markeret lyserød på Edi-henvisninger, svarbreve og rekvisitioner og der står at modtager ikke kan modtage forsendelsen?
  I ver. 3.15.19 sker der en mere omfattende kontrol af, om den indtastede modtager overhovedet kan modtage den valgte type edi-forsendelse samt om modtager er opdateret til de gældende versioner i Edi-standarder. Disse oplysninger kommer ind i MedWin, når der indlæses en ny lokationsnummertabel. Oplysningerne i lokationsnummertabellen hentes fra Sundhedsstyrelsens partnerskabsdatabase. Den nyeste lokationsnummertabel kan hentes fra vores hjemmeside, under Kartoteksopdateringer. Hvordan den downloades og indlæses i MedWin er beskrevet under spørgsmålet: "Hvordan downloades lokationsnummertabellen".


  Hvorfor kan vi ikke godkende svar, der kommer fra det laboratorie, vi plejer at modtage svar fra?
  I oversigten over svar til godkendelse, i kolonnen "Lab" yderst til højre, står der ikke længere forkortelsen for laboratoriet. Klik på knappen "Opfrisk", i nederste venstre hjørne. Hvis der igen kommer til at stå forkortelsen for laboratoriet, kan prøverne nu godkendes.


  Hvorfor bliver alle præparater ikke vist ved præparatsøgning?
  Kontroller om der er sat flueben ved "Vis kun dosisdispensering præparater" nederst i skærmbilledet til præparatsøgning.


  Hvordan dosisdispenseres en tidligere ordination?
  Find den tidligere ordination på patienten. Peg på ordinationen under tidligere ordinationer og højreklik. Kan præparatet dosisdispenserres er der nu mulighed for at vælge "Overfør og forny som dosisdispensering". Der dannes en fornyelse som dosisdispensering.


  Hvordan oprettes en ny ydelse?
  Gå ind under Kartoteker-->Vedligeholdelse-->Kartoteker-->Honorarkartotek-->Honorartabel. Find den ønskede gruppe ved hjælp af "fald ned pilen". Klik på kanppen og der oprettes en ny linie nederst i skemaet. På den nye linie indtastes ydelsesns nr. og navn, samt beløb til sygesikringen og patientandele. Vær opmærksom på, at de beløb, der indtastets i disse felter vil blive tillagt overenskomsttillæggene). Når ydelsen er oprettet, klikkes på en af ydelserne ovenover, så markøren flyttes væk fra den/de nye ydelser. Klik for at afslutte og gemme de nye ydelser.


  Hvordan downloades Lokationsnummertabellen?
  På Medwins hjemmeside klikker du på Kartoteksopdateringer (venstre side). Klik på filen LokFuld.Zip, og vælg at gemme filen på disken. Kan f.eks. gemmes i mappen MwUdpak. Indlæses derefter i MedWin under Kartoteker-->Vedligeholdelse-->Klassifikationer-->Import-->Lokationsnumre.


  Hvordan downloades Honoraropdateringer?
  På MedWins hjemmeside klikker du på Honoraropdateringer (i venstre side). Hvis der herunder ligger en vejledning til honoraropdateringen (filnavn.pdf), er det vigtigt denne udskrives inden selve honoraropdateringen gennemføres.. Klik på Honoraropdatering (under overskriften Filnavn) I dialogboksen Filoverførsel: Vælg Gem filen på disken. I dialogboksen Gem som: I linien Gem I, skal vælges den lokale disk (C: ). I det store felt nedenunder vises en oversigt over hvilke mapper der ligger på den lokale disk. Find den gule mappe der hedder MwUdpak, og dobbelt klikke på den, således dette hentes op i feltet Gem I. Klik på knappen Gem. Hvis Formularopdateringen har været downloaded og gemt her tidligere, vil du få besked om at filen findes i forvejen og om den skal erstattes. Dette besvares ved at klikke på knappen Ja. Når dialogboksen Overførsel er fuldført vises, klikkes på Luk. Herefter er honoraropdateringen klar til indlæsning i MedWin, under Kartoteker --> Vedligeholdelse --> Kartoteker --> Honorarkartotek --> Import.


  Hvordan eksporterer man en patient til en anden læge?
  Det er i MedWin muligt at eksportere oplysninger om patientens stamdata, journal, medicin, samt laboratorieresultater til en anden læge. For at eksportere patientens oplysninger vælges: Patient-->Plukliste i menulinien. I pluklisten sættes der en vinge i feltet Cprnr: og der skrives Cprnr. på den patient der ønskes eksporteret. Derefter vælges "Søg". I vælg udskrift vælges den midterste mulighed "Udskriv patientdata" og derefter "OK". I den næste boks vælges de informationer der ønskes eksporteret. Hvis informationerne ønskes udskrevet på papir, vælges printer og derefter "Udskriv". De valgte oplysninger bliver nu udskrevet. Hvis informationerne ønskes gemt på diskette vælges PLO-format og "Udskriv". I boksen "Vælg eksportfil" vælges 3.5" diskette a:, ved hjælp af den lille pil ned. I filnavn skrives et valgfrit navn på filen. Dog skal det bemærkes, at hvis filen skal eksporteres til et Æskulap system skal den hedde eksport.nnn (n= tal). Sæt en tom diskette i diskettedrevet og vælg "Gem", filen bliver gemt i løbet af et øjeblik. Derefter lukkes skærmbillederne. Disketten kan nu sendes.


  Hvordan udskrives vejledninger til MedWin opdateringer?
  Klik på den ønskede vejledning (navn.pdf). Hvis Adobe Acrobat Reader er installeret, vises indholdet at dokumentet. Udskriv dokumentet ved at klikke på knappen med en